Skip to content

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

Mae rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF) 2007-2013 yn buddsoddi mewn prosiectau a all helpu i gyflawni twf a swyddi cynaliadwy yng Nghymru.

Ar 30 Tachwedd 2014, mae dros £1.9 biliwn o gyllid gan yr UE wedi'i gymeradwyo ar gyfer cyfanswm o 290 o brosiectau, sy'n cynrychioli buddsoddiad gwerth cyfanswm o dros £3.7 biliwn. Bydd y rhain yn helpu i greu dros 26,000 o gyfleoedd ar gyfer busnesau ac yn creu dros 650,000 o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer unigolion ar draws Cymru.

Mae cyfanswm o dros £2.6bn wedi'i wario ar brosiectau'r UE (Dros £1.4bn o gyllid yr UE), ar sail hawliadau a gyflwynwyd gan noddwyr ac a dalwyd gan WEFO.

Gwerth Buddsoddiad y rhaglenni hyd at 30 Tachwedd 2014
(Holl ffigurau yn £m)
Cyfanswm Rhaglenni’r ERDF Rhaglenni’r ESF
Cronfeydd UE i Gymru 1,845.8 1,097.3 748.4
Cyfanswm y gronfeydd (gan gynnwys arian cyfatebol)

3,169.3

1,951.1 1,218.1
Cronfeydd UE ymrwymedig i prosiectau UE 1,937.2

1,129.6

807.7
Cyfanswm buddsoddiad ymrwymedig (gan gynnwys arian cyfatebol) 3,703.0

2,253.9

1,449.1

Gwariant o gyllid yr UE a hawliwyd ac a dalwyd gan WEFO 1,386.5 824.7 561.8
Cyfanswm gwariant gan prosiectau UE 2,687.2 1,645.9

1,041.2


d.s. Nodir cyllideb y rhaglenni mewn Ewros.  Amcangyfrifon yw’r ffigurau a nodir mewn punnoedd, a byddant yn amrywio gyda newidiadau yn y cyfraddau cyfnewid yn ystod y rhaglenni.

Canlyniadau Allweddol hyd at 30 Tachwedd 2014
Canlyniadau Rhaglenni ERDF Rhaglenni ESF
Cyfranogwyr a gafodd gymorth amherthnasol 571,663
Cyfranogwyr a gafodd swyddi amherthnasol 61,260
Cyfranogwyr a enillodd gymwysterau amherthnasol 189,176
Mentrau a gafodd gymorth 14,777 amherthnasol
Mentrau a gafodd eu creu 10,430 amherthnasol
Swyddi (gros) a gafodd eu creu

30,257

amherthnasol


Nodwch: mae’r ffigurau’n seiliedig ar ganlyniadau sydd wedi’u gwireddu ac a gyflwynwyd gan noddwyr prosiectau.

Rhagor o wybodaeth am y rhaglenni, gan gynnwys manylion buddiolwyr

Yn unol â’r Rheoliadau Ewropeaidd, mae manylion buddiolwyr, enwau’r prosiectau a’r dyraniadau arian cyhoeddus (Ewropeaidd a Chenedlaethol) o dan raglen 2007–2013 hefyd ar gael.

Mae'r wybodaeth am raglen 2007-2013 hefyd ar gael mewn Datganiadau o Ddiddordeb a gyflwynir i WEFO a'r rheiny sydd o dan asesiad manwl.

Yn achos rhaglenni 2000-2006, mi fydd cronfa ddata ryngweithiol prosiectau cymeradwy (2000-2006) ar gael; bydd y gronfa ddata hon yn cael ei hymestyn yn gynnar yn 2010 i gynnwys y prosiectau a gymeradwyir o dan raglenni 2007-2013.  Am raglenni 2007-2013 gweler y ddolen 'Prosiectau 2007-2013 yr UE' ar y chwith.

Dolenni perthnasol

Diweddariad misol o'r prif ddangosyddion wedi'u dosbarthu dros ardaloedd yr Awdurdodau Unedol.