Skip to content

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

Mae rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF) 2007-2013 yn buddsoddi mewn prosiectau a all helpu i gyflawni twf a swyddi cynaliadwy yng Nghymru.

Ar 30 Ebrill 2015, mae dros £1.9 biliwn o gyllid gan yr UE wedi'i gymeradwyo ar gyfer cyfanswm o 290 o brosiectau, sy'n cynrychioli buddsoddiad gwerth cyfanswm o dros £3.7 biliwn. Bydd y rhain yn helpu i greu dros 26,000 o gyfleoedd ar gyfer busnesau ac yn creu dros 650,000 o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer unigolion ar draws Cymru.

Mae cyfanswm o dros £2.7bn wedi'i wario ar brosiectau'r UE (Dros £1.4bn o gyllid yr UE), ar sail hawliadau a gyflwynwyd gan noddwyr ac a dalwyd gan WEFO.

Gwerth Buddsoddiad y rhaglenni hyd at 30 Ebrill 2015
(Holl ffigurau yn £m)
Cyfanswm Rhaglenni’r ERDF Rhaglenni’r ESF
Cronfeydd UE i Gymru 1,782.9 1,060.9 722
Cyfanswm y gronfeydd (gan gynnwys arian cyfatebol)

3,091.1

1,897.2 1,193.9
Cronfeydd UE ymrwymedig i prosiectau UE 1,956.9

1,126.5

830.4
Cyfanswm buddsoddiad ymrwymedig (gan gynnwys arian cyfatebol) 3,705.5

2,240.8

1,464.6

Gwariant o gyllid yr UE a hawliwyd ac a dalwyd gan WEFO 1,456.0 874 582
Cyfanswm gwariant gan prosiectau UE 2,831.7 1,757.9

1,073.7


d.s. Nodir cyllideb y rhaglenni mewn Ewros.  Amcangyfrifon yw’r ffigurau a nodir mewn punnoedd, a byddant yn amrywio gyda newidiadau yn y cyfraddau cyfnewid yn ystod y rhaglenni.

Canlyniadau Allweddol hyd at 30 Ebill 2015
Canlyniadau Rhaglenni ERDF Rhaglenni ESF
Cyfranogwyr a gafodd gymorth amherthnasol 584,950
Cyfranogwyr a gafodd swyddi amherthnasol 63,357
Cyfranogwyr a enillodd gymwysterau amherthnasol 194,216
Mentrau a gafodd gymorth 14,955 amherthnasol
Mentrau a gafodd eu creu 10,451 amherthnasol
Swyddi (gros) a gafodd eu creu

30,676

amherthnasol


Nodwch: mae’r ffigurau’n seiliedig ar ganlyniadau sydd wedi’u gwireddu ac a gyflwynwyd gan noddwyr prosiectau.

Rhagor o wybodaeth am y rhaglenni, gan gynnwys manylion buddiolwyr

Yn unol â’r Rheoliadau Ewropeaidd, mae manylion buddiolwyr, enwau’r prosiectau a’r dyraniadau arian cyhoeddus (Ewropeaidd a Chenedlaethol) o dan raglen 2007–2013 hefyd ar gael.

Mae'r wybodaeth am raglen 2007-2013 hefyd ar gael mewn Datganiadau o Ddiddordeb a gyflwynir i WEFO a'r rheiny sydd o dan asesiad manwl.

Yn achos rhaglenni 2000-2006, mi fydd cronfa ddata ryngweithiol prosiectau cymeradwy (2000-2006) ar gael; bydd y gronfa ddata hon yn cael ei hymestyn yn gynnar yn 2010 i gynnwys y prosiectau a gymeradwyir o dan raglenni 2007-2013.  Am raglenni 2007-2013 gweler y ddolen 'Prosiectau 2007-2013 yr UE' ar y chwith.

Dolenni perthnasol

Diweddariad misol o'r prif ddangosyddion wedi'u dosbarthu dros ardaloedd yr Awdurdodau Unedol.