Skip to content

Newidiadau diweddar i'r wefan

Newidiadau diweddar i'r wefan
Dilynwch WEFO ar Twitter

Dilynwch ni ar Twitter

01/08/13
Mae gan WEFO sianel Twitter er mwyn i chi gael y diweddaraf ar newyddion a gwybodaeth i ymwneud a rhaglenni 2007-2013 a datblygiadau ar raglenni UE yn y dyfodol 2014-2020.
 

Canllawiau gwybodaeth a chyhoeddusrwydd

22/01/13
Mae'r canllawiau gwybodaeth a chyhoeddusrwydd wedi'u ddiweddaru. Byddwch yn ymwybodol o meintiau logos os gwelwch yn dda.
 

Cylch Gorchwyl o'r adolygiad annibynnol

27/07/12
Adolygiad Annibynnol o’r trefniadau ar gyfer gweithredu rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar ôl 2013
 

Diffiniad diwygiedig o Swyddi Gros

12/03/12
Os ydych yn credu y gwnaiff hyn effeithio ar eich prosiect, cysylltwch â’r tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso neu’ch Swyddog Datblygu Prosiectau.
 

At sylw pob noddwr: Newidiadau i Drothwyon Caffael yr UE

22/02/12
Dyma roi gwybod ichi am rai newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r Trothwyon Caffael mewn perthynas â hysbysiadau o 1 Ionawr 2012.
 

Arian cyfatebol mewn da

03/11/11
Gwelliant i'r canllaw
 

Canllawiau ar gyfer rhaglenni'r Cronfeydd Srwythurol 2007-2013

31/10/11
Rydym wedi creu'r dudalen hon i arwain at ein dogfennau canllaw, yn ychwanegol i'r blwch chwilio a'r map o'r safle.
 

Canllawiau newydd: Erthygl 55 – Prosiectau cynhyrchu refeniw

26/10/11
Rhoi rhagor o ganllawiau i noddwyr prosiectau ynglyn a'r fethodoleg i'w defnyddio a'i chymhwyso wrth ymdrin a phrosiectau sydd a'r potensial i gynhyrchu refeniw ac a fydd yn gwneud cais i gael ei cydariannu gan Raglenni Gweithredol Cymru.
 

Canllawiau ar Arian Cyfatebol mewn Da

19/09/11
Mae'r newidiadau canlynol wedi'u gwneud i'r canllawiau ar Arian Cyfatebol mewn Da.
 

Adran newydd: Rhaglenni eraill UE

15/09/11
Adran newydd yn rhoi gwybodaeth am rhaglenni wedi'u arriannu gan yr UE, yn cwmpasu arloesedd, addysg, datblygu gwledig a physgodfeydd
 

Cyfarwyddyd ynghylch y cyfleuster hyblygrwydd/trawsariannu

12/09/11
Mae'r cyfarwyddyd ynghylch y cyfleuster hyblygrwydd/trawsariannu wedi'i ddiweddaru i gynnwys 2 atodiad.
 

European Commission publishes first draft EU ‘Financial Perspective’ for 2014-2020

26/07/11
On 29 June 2011, the European Commission (EC) published their first draft proposal for the EU Budget for 2014-2020, known as the EU Financial Perspective (or the Multiannual Financial Framework 2014-2020). This is a first important milestone towards the agreement of new European-funded programmes f ...
 

Rhifau cyswllt newydd 0300 ar gyfer staff Merthyr WEFO

24/06/11
Bydd y rhifau ffôn newydd 0300 yn weithredol yn y swyddfa Merthyr Tudful yn effeithiol o ddydd Llun 27 Mehefin.
 

Logos ERDF a ESF newydd

24/05/11
Mae fersiynau newydd o'r logos ERDF ac ESF yn awr ar gael, gweler y Canllawiau Gwybodaeth a Chyhoeddusrwydd diwygiedig am arweiniad.
 

Cau rhai Blaenoriaethau a Themâu

31/03/11
Dylai ymgeiswyr am gyllid Ewropeaidd uniongyrchol gan WEFO fod yn ymwybodol nad oes modd bellach gwneud datganiad newydd o ddiddordeb ar gyfer nifer o Flaenoriaethau a Themâu.
 

Manylion y broses archwilio

25/03/11
Mae manylion ychwanegol nawr ar gael am archwiliad annibynnol prosiectau gan Tîm Archwilio Cronfeydd Ewropeaidd.
 

Ymgynghoriad WEFO ar Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb o ran oed, rhywedd, trawsrywedd, crefydd a chyfeiriadedd rhywio

23/02/11
Rydym yn ymgynghori ar Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer y Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007 – 2013 yng Nghymru, rhwng Chwefror 22, 2011 a Mai 9, 2011.
 

Lansio Cylchlythyr Adnewyddu’r Economi

13/08/10
Byddwn yn cyhoeddi Cylchlythyr Adnewyddu’r Economi bob deufis i roi’r datblygiadau diweddaraf am roi’r polisi economaidd newydd ar waith.