Skip to content

Gwneud cais am gyllid

Gwneud cais am gyllid

Prosiect RISE

Mae WEFO wedi ymrwymo i sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau'r buddiannau gorau i Gymru, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.

Rhaglenni 2014–2020

Mae'r rhaglenni ERDF ac ESF 2014-2020 yng Nghymru yn cael eu trafod ar hyn o bryd gyda'r Comisiwn Ewropeaidd. Gall cytundeb o'r rhaglenni yn cymryd ei roi pan fydd y Cytundeb Partneriaeth y DU wedi cael ei gytuno, sy'n cael ei arwain gan Lywodraeth y DU gyda'r Comisiwn. Yn y cyfamser, gall sefydliadau sydd â diddordeb mewn arwain ar gyflawni prosiectau yng Nghymru yn dechrau i drafod eu cynigion prosiect neu amlinellu gyda thimau thematig WEFO drwy gysylltu â Llinell Gymorth WEFO (0845 010 3355) neu e-bostio: ymholiadau-wefo@cymru.gsi.gov.uk.

Mae Drafftiau'r Rhaglenni Gweithredol a'u crynodebau, y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd a chanllawiau eraill hefyd wedi cael eu cyhoeddi ar y safle hwn i helpu noddwyr gynllunio prosiectau.

Rhaglenni 2007–2013

Mae cyrff o’r trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn elwa ar Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru mewn nifer o ffyrdd, fel prif noddwyr prosiectau, gyda chronfeydd o dros £1.9 biliwn yn cael eu hymrwymo i 288 o brosiectau, fel partneriaid prosiectau, a thrwy lwyddo i dendro i gyflawni gweithgareddau Prosiectau’r UE.  

Mae unigolion a chyrff hefyd yn parhau i elwa ar Brosiectau’r UE megis Twf Swyddi Cymru, Prentisiaethau Modern, y Gronfa Fuddsoddi Leol, a’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel.

Dolenni perthnasol

Datblygwyd rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014–2020 yng Nghymru mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Llywodraeth y DU, y Comisiwn Ewropeaidd a’n partneriaid yng Nghymru.