Skip to content

Gwneud cais am gyllid

Gwneud cais am gyllid

Prosiect RISE

Mae WEFO wedi ymrwymo i sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau'r buddiannau gorau i Gymru, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.

Rhaglenni 2014–2020

Mae rhaglenni ERDF ac ESF yng Nghymru’n dal i orfod cael eu cyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd a chael eu negodi’n ffurfiol ganddo. Disgwylir i hyn ddigwydd ar ôl i Lywodraeth y DU cyflwyno'r Pecyn deddfwriaethol Cydgyfeirio, sydd yn ofyniad cyfreithiol. Yn y cyfamser, i helpu noddwyr i gynllunio prosiectau, rydym yn trefnu bod drafftiau o’r Rhaglenni Gweithredol a’u crynodebau, y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd a chanllawiau eraill ar gael.    

Fel rhan o’n gwaith paratoi ar gyfer gweithredu, gall cyrff sydd â diddordeb mewn arwain ar gyflenwi prosiectau ddechrau trafod eu cynigion neu eu brasluniau ar gyfer prosiectau â thimoedd thematig WEFO trwy gysylltu â llinell gymorth WEFO (0845 010 3355) neu e-bostio ymholiadau-wefo@cymru.gsi.gov.uk.

Rhaglenni 2007–2013

Mae cyrff o’r trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn elwa ar Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru mewn nifer o ffyrdd, fel prif noddwyr prosiectau, gyda chronfeydd o dros £1.9 biliwn yn cael eu hymrwymo i 288 o brosiectau, fel partneriaid prosiectau, a thrwy lwyddo i dendro i gyflawni gweithgareddau Prosiectau’r UE.  Mae unigolion a chyrff hefyd yn parhau i elwa ar Brosiectau’r UE megis Twf Swyddi Cymru, Prentisiaethau Modern, y Gronfa Fuddsoddi Leol, a’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel.

Dolenni perthnasol

Mae'r rhaglenni newydd yng Nghymru wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth y DU, y Comisiwn Ewropeaidd a phartneriaid Cymru.