Skip to content

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Rhaglenni 2014-2020

Mae bron £2 biliwn o arian Ewropeaidd ar gael i Gymru ar gyfer 2014-2020, i gefnogi twf economaidd a swyddi drwy ymchwil ac arloesi, cyllid busnes, TGCh a chysylltiadau trafnidiaeth, ynni, a helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant.

Gall sefydliadau drafod eu cynigion am brosiect Ewropeaidd drwy gysylltu â ni drwy ffonio 0845 010 3355 neu lenwi’r ffurflen ymholiad ar-lein.

Mae rhestr o syniadau sy’n cael eu datblygu ar gael nawr.

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

31 Ionawr 2015 : Mae 290 o brosiectau wedi’u cymeradwyo gan gynrychioli buddsoddiad o £3.7bn (cronfa UE o dros £1.9bn - 108% o gyfanswm cronfeydd UE) ar draws Cymru.

Mae prosiectau’r UE wedi helpu tua 190,400 o bobl i ennill cymwysterau, dros 62,300 i ddarganfod swyddi. Yn ychwanegol mae dros 30,400 (gros) o swyddi a dros 10,400 o fentrau newydd wedi’u creu.

Newidiadau diweddar i'r wefan

Arweiniad i’r Arfer Gorau 2007-2013 - Paratoi i Derfynu Prosiect

Digwyddiad Blynyddol Cyntaf Horizon 2020 yng Nghymru

Bwletin y Canllawiau Cymhwyster 2007-2013

Dolenni perthnasol

Mae'r dogfen crynodeb a'r Rhaglenni Gweithredol 2014-2020 ar gyfer Dwyrain Cymru bellach ar gael.
Mae'r dogfen crynodeb a'r Rhaglenni Gweithredol 2014-2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd bellach ar gael.
Wedi ei ddatblygu er mwyn helpu arwain y defnydd o gronfeydd yr UE dros y cyfnod rhaglennu 2014-2020 trwy ddarparu cyd-destun buddsoddi ehangach.
Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Mae gan WEFO sianel Twitter er mwyn i chi gadw i fyny gyda newyddion a gwybodaeth am raglenni a ariennir gan yr UE.