Skip to content

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Rhaglenni 2014-2020

Mae bron £2 biliwn o arian Ewropeaidd ar gael i Gymru ar gyfer 2014-2020, i gefnogi twf economaidd a swyddi drwy ymchwil ac arloesi, cyllid busnes, TGCh a chysylltiadau trafnidiaeth, ynni, a helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant.

Gall sefydliadau drafod eu cynigion am brosiect Ewropeaidd drwy gysylltu â ni drwy ffonio 0845 010 3355 neu lenwi’r ffurflen ymholiad ar-lein.

Mae rhestr o syniadau sy’n cael eu datblygu ar gael nawr.

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

28 Chwefror 2015 : Mae 290 o brosiectau wedi’u cymeradwyo gan gynrychioli buddsoddiad o £3.7bn (cronfa UE o dros £1.9bn - 118% o gyfanswm cronfeydd UE) ar draws Cymru.

Mae prosiectau’r UE wedi helpu tua 190,800 o bobl i ennill cymwysterau, dros 62,800 i ddarganfod swyddi. Yn ychwanegol mae tua 30,600 (gros) o swyddi a dros 10,400 o fentrau newydd wedi’u creu.

Newidiadau diweddar i'r wefan

Cyfarwyddiadau Caffael Cyhoeddus newydd yr UE

Canllawiau Modelau Cyflawni 

Canllawiau Manwl ar ddefnyddio costau symlach

Dolenni perthnasol

Mae'r dogfen crynodeb a'r Rhaglenni Gweithredol 2014-2020 ar gyfer Dwyrain Cymru bellach ar gael.
Mae'r dogfen crynodeb a'r Rhaglenni Gweithredol 2014-2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd bellach ar gael.
Wedi ei ddatblygu er mwyn helpu arwain y defnydd o gronfeydd yr UE dros y cyfnod rhaglennu 2014-2020 trwy ddarparu cyd-destun buddsoddi ehangach.
Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Mae gan WEFO sianel Twitter er mwyn i chi gadw i fyny gyda newyddion a gwybodaeth am raglenni a ariennir gan yr UE.