Skip to content

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

30 Tachwedd 2014 : Mae 290 o brosiectau wedi’u cymeradwyo gan gynrychioli buddsoddiad o £3.7bn (cronfa UE o dros £1.9bn - 105% o gyfanswm cronfeydd UE) ar draws Cymru.

Mae prosiectau’r UE wedi helpu tua 189,200 o bobl i ennill cymwysterau, tua 61,300 i ddarganfod swyddi. Yn ychwanegol mae dros 30,300 (gros) o swyddi a dros 10,400 o fentrau newydd wedi’u creu.

Rhaglenni 2014-2020

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo Rhaglenni Gweithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar gyfer rhanbarthau Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru (Tachwedd 2014).

Cytunwyd ‘mewn egwyddor’ ar Raglenni Gweithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), a disgwylir cymeradwyaeth ffurfiol gan y Comisiwn yn yr wythnosau nesaf.

Gall cyrff sydd â diddordeb mewn gwneud cais am arian yr UE trafod eu cynigion ar gyfer prosiectau efo ni trwy gysylltu â llinell gymorth WEFO (0845 010 3355) neu drwy gyflenwi'r ffurflen ymholiad ar-lein.

Newidiadau diweddar i'r wefan

Eligibility Guidance Bulletin 2007-2013

Adroddiadau Cynnydd Horizon 2020

Syniadau sy'n cael eu datblygu – Cyllid 2014-2020

Dolenni perthnasol

Crynodeb drafft a rhaglenni gweithredol 2014-2020 ar gyfer Dwyrain Cymru bellach ar gael.
Crynodeb drafft a rhaglenni gweithredol 2014-2020 ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd bellach ar gael.
Wedi ei ddatblygu er mwyn helpu arwain y defnydd o gronfeydd yr UE dros y cyfnod rhaglennu 2014-2020 trwy ddarparu cyd-destun buddsoddi ehangach.
Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Mae gan WEFO sianel Twitter er mwyn i chi gadw i fyny gyda newyddion a gwybodaeth am raglenni a ariennir gan yr UE.